Incoterms

Vid internationell handel finns en rad olika leveransvillkor att tillgå. Den regelsamling med störst internationell spridning, erkända av myndigheter och domstolar världen över, finns i Incoterms (Internationel Commercial Terms). Incoterms ges ut av Internationella Handelskammaren, ICC, och revideras med jämna mellanrum för att ligga i fas med utvecklingen av internationell handel. Den version som är aktuell just nu kallas Incoterms 2010 och började gälla 1 januari 2011.

Vad är Incoterms?

Incoterms beskriver hur kostnad och ansvar för varutransporter ska fördelas mellan köpare och säljare, alltså vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd, något som i värsta fall kan leda till framtida juridiska problem.

Incoterms talar om:

  • Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader.
  • Till vilken plats transporten ska ske.
  • Om lastning och lossning ingår.
  • När risken övergår från säljaren till köparen.

För att undvika missförstånd rekommenderas alltid att leveransvillkoret anges med 3-ställig kod eller full text på engelska med angivande av ort (och plats) följt av Incoterms 2010.

Termerna är indelade i fyra grupper:

E-gruppen

När köparen eller hans ställföreträdare hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet.

F-gruppen

Säljaren ska leverera varorna till ett transportmedel/fordon som är köparens eller som köparen kontrakterat. Kan till exempel vara en båt i en internationell hamn. När varan är lastad övergår risken till köparen. Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten.

C-gruppen

Samma som i F-gruppen, men här är det säljaren som ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på t ex det fartyg som ska transportera den.

D-gruppen

Här ska säljaren stå för alla kostnader och risker till dess att köparen fått varorna levererade till angiven plats.