Transport av farligt gods

Vad är farligt gods

Definitionen av farligt gods är ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Klassificering av farligt gods är ledande för hur lagstiftningen ska användas och hur transporten ska utföras. 

Det är avsändaren som har ansvar att det farliga godset klassificeras rätt. CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter och ska finnas dokumenterade i ett säkerhetsblad.  

Farligt gods delas in i nio olika grupper. Klassificering sker i enlighet med FN-rekommendationer om transport av farligt gods. De flesta länder använder samma klassificeringar för att underlätta vid internationell transport.

Klassificeringar
  1. Klass 1 – Explosiva ämnen
  2. Klass 2 – Komprimerad kondenserad gaser
  3. Klass 3 – Brandfarliga vätskor
  4. Klass 4 – Brandfarliga fasta ämnen
  5. Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider
  6. Klass 6 – Giftiga och smittförande ämnen
  7. Klass 7 – Radioaktiva ämnen
  8. Klass 8 – Frätande ämnen
  9. Klass 9 – Övriga farliga och miljöfarliga ämnen och föremål

Transport av farligt gods på väg

Transport av farligt gods kan ske via vägtransport, tåg-, sjö- och flygfrakt. Varje transportsätt har huvudsakligen samma kriterier för klassificering av farligt gods. ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. RID-S innefattar farligt gods på järnväg. Bokstaven ”-S” står för den svenska utgåvan av dem internationella förordningarna. 

Vid transport av farligt gods är det bland annat avsändaren som har huvudansvar att att vidta nödvändiga skyddsåtgärder och övriga försiktighetsmått för att förebygga, hindra och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Godset ska märkas med skyltar och varningsetiketter. Dels för att att ge information till räddningstjänsten vid en olycka, men även upplysa medtrafikanter. Valet av transport ska vara försedda med skyltar och ibland storetiketter. Alla inblandade aktörer (avsändare, lastare, lossare, transportör, mottagare, etc.) är ansvariga att hanteringen av farligt gods följs genom hela leveranskedjan. 

 

ADR (Farligt gods på väg)

ADR är en internationell tolkning av FNs matris för transport av farligt gods på väg. Förodrigen tolkas och översätts i Sverige av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och får då namnet ADR-S. Bestämmelsen utgör ett minimum på vad man skall göra för vid transportera farligt gods på väg.

IMDG  (Farligt gods på sjön)

Reglerna för sjöfrakt är lika de regler som gäller för farligt gods vid vägtransport. Den främsta skillnaden vid sjöfrakt är att allt farligt gods måste deklareras i godsdeklarationen. 

Vanligast är att man skriver en godsdeklaration som gäller för både väg och sjö. Dessutom behöver man fylla i EmS för godset så att besättningen vet hur dem ska omhänderta godset vid olycka eller en incident.

ICAO-TI (Farligt gods i luft) 

ICAO:s tekniska instruktioner är de bestämmelser som ska följas vid internationell och nationell lufttransport av farligt gods. Flygbolagen har genom IATA (International Air Transport Association) gett ut Dangerous Goods Regulations (DGR) som används vid internationell och nationell lufttransport av farligt gods. DGR grundar sig på ICAO:s tekniska instruktioner och ställer eventuellt vissa ytterligare krav på flygtransporten.

RID (Farligt gods på järnväg)

RID är ett regelverk för transport av farligt gods på järnväg. Den svenska översättningen av förordningen heter RID-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Föreskrifterna i RID-S innehåller förändringar och villkor som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på järnväg. 

Transportera farligt gods med EDS

EDS erbjuder kvalitetssäkrade globala logistiklösningar för alla transporter. Vi tillhandahåller specialist utbildade agenter inom farligt gods för hjälpa med expertis. EDS tar ett helhetsansvar för er logistikkedja, från order till slutleverans – och optimerar strategiskt er kontinuerliga orderprocess. Vi fokuserar alltid på ert företags behov och som kund har ni tillgång till vår personliga support 24/7, 365 dagar om året. 

Sex anledningar att välja EDS

Reliable

Vi har 99,5% leveranssäkerhet

Fast service

Vi svarar i telefon och via mejl inom 2 minuter

Personal support

Vi erbjuder personlig support 24/7, 365 dagar om året

icon check

Certificate

vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001

Carbon footprints

Vi arbetar med strategiskt utvalda partners för att minska vårt globala koldioxidavtryck

Environment conscious

Vi har möjligheten att återkoppla med miljörapporter på våra transport

Behöver ni en lösning på er transport- och logistikutmaning?

HÖR AV ER TILL OSS IDAG

FAQ

Vem har ansvar vid transport av farligt gods?

I ADR-S/RID-S beskrivs de olika aktörernas ansvar vid transport av farligt gods. Kontakta EDS för att transportera ert farliga gods.

Får vem som helst transportera farligt gods?

Både företag och privatpersoner får transportera farligt gods om att alla förordningar är uppfyllda enligt de internationella bestämmelser. Kontakta EDS för att skicka ert farliga gods.. 

 

Begär en offert

Och vi kontaktar dig inom 5 minuter.

Hur vill du bli kontaktad?
Accept user terms and conditions(Obligatoriskt)